s U w E n – c O n f i g s SMÅRT-TNT-SÜN

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙏 Ń Ö Ĺ Ö Ä D | N Ö P R Ò M Ö 🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 Mây 26 `2021 ( Wédnèsdáy )
🌟 Nápstérnètv cönfigs
🔰 Gígá Stôrîés ( EHi – KTR – ÔVPN )
🌟 ópén fôr wîfí & rôôtéd
🔰 STS ( NÔLÖÀD – Selected area )
🌟 DígîtáL ôcêàn SG server
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Good for :
✓ Facebóôk | messéngèr app
✓ browsing ( gôógle chrome )
✓ YóùTubé ( 1080 p )

NOTE :

✓ CDC Lang po pag no browse ..
✓ airplane mode mo pag ayaw mag Connect ..

created by : °°sUwEn°°